Jak wybrac studia

Jak wybrac studia?

„Dobrze, gdy czowiek ma moliwo wyboru zawodu nie z koniecznoci, ale zgadzajc si z skonnociami psychicznymi ” (A. Absheroni)

Wybór przyszego zawodu wycznie ze wzgldów handlowych to due ryzyko. Psychologowie jednogonie wiadcz - o takim wyborze, który nie bierze pod uwag potrzeb psychologicznych, charakteru, skonnoci, a jedynie zysk to osoba nieszczliwa, która powoli wypala si emocjonalnie. Z biegiem lat dodano zaburzenia psychosomatyczne, niezadowolenie z siebie i ycia w ogóle.

Dlatego bez przesady decydujce znaczenie w yciu kadego czowieka ma okres wyboru zawodu i specjalnoci. Pociga za sob osobist odpowiedzialno, której nie przekaesz nikomu przez lata. Gdyby wszyscy zdali sobie spraw, e to indywidualny wybór, byoby znacznie wicej odnoszcych sukcesy profesjonalistów.

Jaki kierunek studiów moesz rozway dla siebie

Wybór midzy nauk humanistyczn a techniczn czsto staje si dylematem.

  • Najpopularniejsze dzi kierunki humanistyczne kojarzone s z dziedzinami zapewniajcymi wysokie dochody, realizacj zawodow, rozwój kariery, popularno. Takie obszary obejmuj dziennikarstwo, prawo, ekonomi, zarzdzanie, architektur, projektowanie, jzykoznawstwo, muzyk, aktorstwo.
  • Innymi, do kardynalnymi dla opisywanych nauk humanistycznych, s specjalnoci przyrodniczo-matematyczno-inyniersko-techniczne. Oto najpopularniejsi z tej dziedziny - programista, finansista, ekonomista, budowniczy, inynier, geolog i nie tylko. W 2019 roku 35% absolwentów w Katowicach wybrao zawody techniczne.
  • Osoby wybierajce ten kierunek zawodów - gównie umys analityczny, logika przewaa nad emocjami. To ludzie, którzy myl w uporzdkowany sposób, system nerwowy wytrzyma dugie obcienia psychiczne.

Jak wybra studia dla siebie

Przy wyborze przyszego zawodu naley wzi pod uwag wiele kryteriów

  • Zrozumienie wasnych skonnoci, charakteru, temperamentu, a nawet specyfiki sfery emocjonalnej i wolicjonalnej. Jeli trudno jest samodzielnie okreli wymienione czynniki. i czsto rodzice mog pomyli si w swoich wnioskach i narzuci dziecku opini z punktu widzenia popularnoci zawodu, czy te wysokich dochodów. W takim przypadku radzimy skonsultowa si z profesjonalnym psychologiem. To bardzo wany punkt - aby dowiedzie si, która nauka dziecko ma najbardziej wyrane skonnoci. W jakim kierunku nadal bdzie najwygodniej si rozwija i pracowa.
  • Warto monitorowa, które zawody s w Polsce najpopularniejsze. Na przykad w Katowicach s uczelnie, które wedug Perspectives, Web Ranking of Universities s najlepsze w Polsce i krajach ociennych. Std, wedug danych monitoringowych, najpopularniejszymi dziedzinami absolwentów katowickich uczelni s informatyka, ekonomia, prawo, psychologia, zarzdzanie, finanse itp. Modzi ludzie nadal koncentruj si na prestiowych i wysoko patnych zawodach.
  • Analizuj wyniki w szkole, podkrelaj mocne strony, pracuj z wyprzedzeniem nad wanymi naukami z korepetytorem. Dokadnie przygotuj si do egzaminów maturalnych. A czas wyboru specjalnoci nie bdzie stresem i kryzysem yciowym, ale nagrod za pracowito.
  • Idealnie, gdy zawód staje si Twoim ulubionym hobby - tak mówi nawet staroytni filozofowie. Có - ryzykuj czenie yciowych wyborów ze swoim ulubionym hobby!

Jaki kierunek studiów - zaley od wiadomego osobistego wyboru

Oczywicie naley kierowa si radami rodziców i nauczycieli-mentorów, ale najwiksz odpowiedzialno ponosi ucze. Specjalno naley wybra nie tylko z punktu widzenia dzisiejszej popularnoci, ale take w perspektywie 5-10 lat. W kocu w globalnym wiecie wszystko si zmienia mobilne.

Programici, lekarze wszystkich dziedzin, ekolodzy, lingwici, naukowcy maj dalekowzroczne perspektywy na prowadzenie w rankingach w popularnych zawodach. wiadcz o tym zaawansowane badania socjologiczne. Wreszcie, wsuchaj si w swoj dusz, studiuj i oceniaj wiatowe trendy na rynku pracy ze wszystkich stron. 

3Komentarze

2020-09-07

Dziki za ciekawy artyku. Bardzo interesujce byo dowiedzie si, jak wybra studia.

2020-09-07

Zgadzam sie z tym, co jest napisane w artykule o wyborze sudia. Zrobilem to samo i wybralem odpowiednia uczelnie

2020-09-07

Dzikuj, mio jest otrzyma pozytywn opini na temat artykuu o wyborze studia.

Zostaw odpowied

Musisz by zalogowany, aby doda komentarz.